Tilbage til start | Back to start

                           Fritillaria    

 

 

 

 

Fritillaria crassifolie

Fritillaria crassifolia ssp. kurdica

Fritillaria carica

Fritillaria affinis
 

Fritillaria assyriaca
 

Fritillaria crassifolia
 

Fritillaria crassifolia
ssp. kurdica

Fritillaria carica
 

Fritillaria gracea ssp. thessala

Frittilaria gussichiae

Fritillaria hermonis ssp. amana

Fritillaria drenowskii
 
Fritillaria gracea
ssp. thessala

Frittilaria gussichiae
 

Fritillaria hermonis
ssp. amana

Fritillaria hupehensis
 

Fritillaria involucrata

Fritillaria meleagris alba flora plena

Fritillaria messanensis

Fritillaria involucrata
 

Fritillaria koidzumiana
 
Fritillaria acmopetala Fritillaria meleagris
alba fl.pl.
Fritillaria messanensis
 

Frittilaria nevosa ssp. nevosa

Fritillaria tubiformis

Fritillaria michailovskyi
 

Fritillaria montana
 

Frittilaria nevosa
ssp. nevosa

Fritillaria pallidiflora
 
Fritillaria tubiformis
 
Fritillaria whittaii Fritillaria pudica Fritillaria puquiensis Fritillaria pyrenaica

Fritillaria whittaii Fritillaria pudica
 
Fritillaria puquiensis Fritillaria pyrenaica
 
Fritillaria sewerzowii
 

Fritillaria pontica Fritillaria camschatcensis Fritillaria camschatcensis
Black
Fritillaria camschatcensis Aurea Fritillaria camschatcensis
flora plena